تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


شورای تخصصی حوزوی خبر داد؛

حوزه و دانشگاه دو نهاد علمی تأثیرگذار در ایجاد و تداوم انقلاب اسلامی


پژوهش وحدت حوزه و دانشگاه ضمن بررسی الگوها و نظرات موجود، تفسیري از بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري در موضوع وحدت حوزه و دانشگاه ارایه خواهد کرد.
پژوهش وحدت حوزه و دانشگاه به دنبال بیان الگویی مطلوب در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه است و ضمن بررسی الگوها و نظرات موجود، تفسیري از بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري در موضوع وحدت حوزه و دانشگاه ارایه خواهد کرد.
به گزارش واحد ارتباطات علمی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمد محمد رضایی به تشریح ابعاد مختلف پژوهش صورت گرفته در باب وحدت حوزه و دانشگاه پرداخت و اظهار کرد: علم، نهادي اجتماعی است که حوزه و دانشگاه دو نظام و دو عنصر اساسی آن در کشور ما هستند.
 عضو کمیسیون علمی تربیتی شورای تخصصی حوزوی ادامه داد: درك ساز و کارهاي پیشرفت علم در عرصه هاي مختلف و دستیابی به معرفت هایی براي تدارك راهکارهاي این پیشرفت نیازمند درك ارتباط میان عناصر این نظام و نشان دادن سهم هریک در تولید علم و حرکت به سمت تعالی جامعه است.
این پژوهشگر با بیان اینکه ارایه نظریه در زمینه کیفیت و نحوه وحدت حوزه و دانشگاه و ترسیم واضح از وضع مطلوب بیشک مهم ترین عوامل این تعامل و همکاري بین نهادي است، ابراز کرد: این پژوهش به دنبال بیان الگویی مطلوب در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه است و ضمن بررسی الگوها و نظرات موجود، تفسیري از بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري در موضوع وحدت حوزه و دانشگاه ارایه خواهد کرد.
دکتر محمد رضایی با اشاره به اینکه جنبه هاي نوآوري این طرح را علاوه بر ارایه فرا تحلیل می توان در ارایه الگوي جدیدي براي وحدت و ترسیم شاخص هاي وحدت در ابعاد مختلف بر شمرد، گفت: نتیجه پژوهش این است که حوزه و دانشگاه باید حول محور سومی وحدت یابند. این محور در بخش شاخص هاي کلان و خرد وحدت قابل بررسی و ارایه است.
عضو کمیسیون علمی تربیتی شورای تخصصی حوزوی افزود: این معیارهاي وحدت که همان معیارهاي اسلامی شدن است می توانند در حوزه هاي مختلف اعم از استاد، دانشجو، متون درسی(روش تحقیق علمی) نظام مدیریت و اجرا و فرهنگ حاکم بر محیط اعم از جهت گیريها، اهداف و غایات ابعاد تربیتی و اخلاقی، حاکمیت ارزشها و...ارایه شود. بنابراین وحدت حوزه و دانشگاه در حقیقت وحدت حوزه و دانشگاه با تعالیم قرآن و اهل بیت است.
 
این پژوهشگر در ادامه به تشریح چکیده ای از این پژوهش اشاره کرد و گفت: حوزه و دانشگاه، به عنوان دو نهاد علمی تأثیرگذار، بیشترین نقش را در ایجاد و تداوم انقلاب شکوهمند اسلامی ایران داشته اند. استعمارگران همواره در جهت راستاي منافع خود، نهایت سعی و تبلیغات خود را به کار گرفته تا بذر کینه و عداوت را بین این دو نهاد بکارند.
دکتر محمد رضایی بیان کرد: دانشگاه هاي جدید که دستاورد تمدن مغرب زمین است، بر اساس مبانی تجربی و مادي گرایانه و سکولاریستی، شکل گرفته است که بسیاري از متفکران علم گرا برآنند که آن را مخالف آموزه هاي وحیانی قرار دهند.
وی افزود: هر چند نظریه مکملیت در باب رابطه علم و دین و ایمان، تا اندازه اي به واقعیت نزدیک است، اما اسلامی شدن علوم و دانشگاه ها، امري فراتر از مکملیت است .  باورهاي دینی باید به عمق نظریات علمی رسوخ کند و اگر دانشمندان علوم تجربی، آزمایشگاه طبیعت را به عنوان کتاب تکوین الهی بنگرند.
این پژوهشگر ادامه داد: آنان که به اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه پی برده، سعی کردند به عنوان پیش قراولان وحدت اولاً موانع آن را شناسایی و ثانیاً تا حد امکان در جهت رفع آن تلاش نمایند.
ایشان با تاکید بر اینکه تلاش هایی در این راستا صورت گرفت و مراکزي نظیر دفتر همکاري حوزه و دانشگاه و دانشگاه امام صادق(ع (، دانشگاه مفید، مؤسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی(ره) و دانشگاه رضوي و ... شکل گرفت اظهار کرد: در این مراکز که بیشتر صبغه علوم انسانی داشت، علاوه بر علوم حوزوي متداول، علوم انسانی جدید نیز فرا گرفته می شد.
دکتر محمدرضائی عضو کمسیون علمی تربیتی شورای تخصصی حوزوی خاطرنشان کرد: در این تحقیق، مطالب در قالب شش فصل از جمله تعریف حوزه و دانشگاه؛ عوامل بیرونی در جدایی حوزه از دانشگاه؛ عوامل داخلی در جدایی حوزه و دانشگاه؛ وحدت حوزه و دانشگاه از دیدگاه امام خمینی؛ دیدگاه هاي مختف در باب نظریه امام خمینی؛ دیدگاه مقام معظم رهبري در باب وحدت حوزه و دانشگاه؛ دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدي در باب وحدت حوزه و دانشگاه؛ دیدگاه حضرت آیت الله جوادي آملی در باب وحدت حوزه و دانشگاه؛ رویکردهاي مختلف در باب وحدت حوزه ودانشگاه؛ و راهکارها و سیاستهاي نیل به وحدت بحث و بررسی شده است.

كد خبر:38586
منبع خبر:واحد ارتباطات علمی شورای تخصصی حوزوی
تاريخ خبر:1395/09/24